معرفی

مشخصات فردی

سیده بهاره کامرانپور

نام - نام خانوادگی : سیده بهاره   کامرانپور

پست الکترونیکی : kamranpour801@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشکده پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشتی رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مامائی

محل خدمت : مجتمع پرستاری مامایی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386-12-01

سیده بهاره کامرانپور
سیده بهاره کامرانپور

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری مامایی
مرتبه علمی :
    مربی
^